จำนวนผู้ป่วยที่รอรับการเข้าเยี่ยม
รายการ จำนวน Case ยังไม่ได้รับ Case รับแล้วรอเยี่ยม เยี่ยมแล้ว
โรงพยาบาลห้างฉัตร 3 3 0 0
รพ.สต.ป่าไคร้ 134 0 3 132
รพ.สต.ทุ่งหนองขาม 67 13 1 54
รพ.สต.เวียงใต้ 87 4 0 84
รพ.สต.บ้านเหล่า 143 1 0 145
รพ.สต.สันหลวง 121 2 2 119
รพ.สต.บ้านข่วง 140 19 3 118
รพ.สต.ยางอ้อย 215 5 17 179
รพ.สต.ห้วยเรียน 3 1 2 1
รพ.สต.ป่าเหียง 102 0 2 100
รพ.สต.วอแก้ว 203 0 13 193
กลุ่มเวชฯ PCU 393 7 4 377
ความเร่งด่วน 620 ราย
ประจำปี 2562
ความเร่งด่วน 905 ราย
ประจำปี 2562
ความเร่งด่วน 87 ราย
ประจำปี 2562

แยกตามกลุ่มป่วย 2562